GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Majątek Spółki

Aktywa Spółki na 31.12.2017 r. wynoszą 50.246.318,47 PLN 

Rzeczowe aktywa trwałe: 38.150.984,81 PLN, w tym:
grunty własne: 7.392.608,51 PLN
budynki i lokale: 25.366.174,45 PLN
urządzenia techniczne i maszyny: 4.259.757,97 PLN
środki transportowe: 32.976,00 PLN
inne środki trwałe: 182.871,96 PLN
środki trwałe w budowie: 891.595,92 PLN
zaliczki na środki trwałe w budowie: 25.000,00 PLN

Dane sporządzone na dzień 31.12.2017 r., tj. po zatwierdzeniu rocznego Sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników.