GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Majątek Spółki

Aktywa Spółki na 31.12.2021 r. wynoszą 46.547.174,97 PLN 

Rzeczowe aktywa trwałe: 30.780.801,83 PLN, w tym:
grunty własne: 6.904.535,45 PLN
budynki i lokale: 18.980.321,70 PLN
urządzenia techniczne i maszyny: 3.419.327,60 PLN
środki transportowe: 147.566,26 PLN
inne środki trwałe: 578.716,77 PLN
środki trwałe w budowie: 750.334,05 PLN

Dane sporządzone na dzień 31.12.2021 r., tj. po zatwierdzeniu rocznego Sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników.