GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Majątek Spółki

Aktywa Spółki na 31.12.2020 r. wynoszą 45.829.107,49 PLN 

Rzeczowe aktywa trwałe: 34.118.189,88 PLN, w tym:
grunty własne: 6.960.803,45 PLN
budynki i lokale: 21.867.871,54 PLN
urządzenia techniczne i maszyny: 3.881.140,84 PLN
środki transportowe: 158.254,95 PLN
inne środki trwałe: 705.720,86 PLN
środki trwałe w budowie: 544.318,24 PLN

Dane sporządzone na dzień 31.12.2020 r., tj. po zatwierdzeniu rocznego Sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników.