GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Majątek Spółki

Aktywa Spółki na 31.12.2018 r. wynoszą 50.246.318,47 PLN 

Rzeczowe aktywa trwałe: 38.136.554,91 PLN, w tym:
grunty własne: 7.328.807,97 PLN
budynki i lokale: 25.390.937,87 PLN
urządzenia techniczne i maszyny: 4.699.374,75 PLN
środki transportowe: 24.897,60 PLN
inne środki trwałe: 137.682,28 PLN
środki trwałe w budowie: 554.854,44 PLN

Dane sporządzone na dzień 31.12.2018 r., tj. po zatwierdzeniu rocznego Sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników.