GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Majątek Spółki

Aktywa Spółki na 31.12.2019 r. wynoszą 47.139.196,69 PLN 

Rzeczowe aktywa trwałe: 36.746.011,37 PLN, w tym:
grunty własne: 7.265.635,41 PLN
budynki i lokale: 23.921.370,84 PLN
urządzenia techniczne i maszyny: 4.315.426,97 PLN
środki transportowe: 16.819,20 PLN
inne środki trwałe: 893.770,75 PLN
środki trwałe w budowie: 332.988,20 PLN

Dane sporządzone na dzień 31.12.2019 r., tj. po zatwierdzeniu rocznego Sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników.