GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Kontrole

2017

GWDA sp. z o.o. w Pile informuje, że w 2017 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole przez podmioty zewnętrzne:
Wykaz kontroli przeprowadzonych GWDA sp. z o.o. w Pile w roku 2017 r.:

 

Lp. Data kontroli Organ kontrolujący Temat kontroli Zalecenia pokontrolne
1 21.06.2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - Oddział w Pile Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych na obecność Ralstonia Solanacearum - monitoring

Bez uwag.

2 18.09.2017 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi Sporządzono protokół kontroli. Zalecenia: Doprowadzić stan techniczny urządzeń do pomiaru ilości pobieranej wody podziemnej na ujęciach nr 2 i 3 do wymaganego przepisami. Termin realizacji: 15 listopada 2017 roku. Wyznaczono termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanego w zarządzeniu naruszenia na dzień 25 listopada 2017r. Zalecenie wykonane w całości.
3 20.09.2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - Oddział w Pile Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych na obecność Ralstonia Solanacearum - monitoring Bez uwag.

2016

GWDA sp. z o.o. w Pile informuje, że w 2016 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole przez podmioty zewnętrzne:
Wykaz kontroli przeprowadzonych GWDA sp. z o.o. w Pile w roku 2016 r.:

Lp. Data kontroli Organ kontrolujący Temat kontroli Zalecenia pokontrolne
1 29.06.2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - Oddział w Pile Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych na obecność Ralstonia Solanacearum

Bez uwag.

2 03.08.2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Kontrola umowy nr 131/U/400/428/2015, „Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych w Pile na działce  o nr ew. 111, obręb 35”.    
 
Bez uwag.
3 19.09.2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - Oddział w Pile Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych na obecność Ralstonia Solanacearum Bez uwag.
4 28.09.2016 Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura w Pile Kontrola RIPOK – kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów – przestrzeganie przepisów dot. wymagań dla ww. inwestycji. Bez uwag.
5 20.10.2016 Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura w Pile Kontrola RIPOK – Składowisko Odpadów w Kodzie, gmina Szydłowo Sporządzono protokół kontroli. Zalecenia:
Eksploatację składowiska w tym nadzór nad rodzajem przyjmowanych odpadów do składowania dostosować do posiadanych uregulowań oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Termin realizacji: od dnia otrzymania zarządzenia.
Wyznaczono termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanego w zarządzeniu naruszenia na dzień 30.12.2016r.

 

2015

GWDA sp. z o.o. w Pile informuje, że w 2015 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole przez podmioty zewnętrzne:
Wykaz kontroli przeprowadzonych GWDA sp. z o.o. w Pile w roku 2015 r.:

Lp. Data kontroli Organ kontrolujący Temat kontroli Zalecenia pokontrolne
1 20.05.2015 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska Weryfikacja instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i informacjami zawartymi we wniosku

Informacje dotyczące opisu instalacji zawarte we wniosku o pozwolenie zintegrowane są zgodne ze stanem faktycznym. Woda ze studni pobierana jest na następujące cele:
Ujęcie S1 – na cele kompostowni i oczyszczalni
Ujęcie S2 – na cele kompostowni

2 27.05.2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - Oddział w Pile Ocena zagrożenia w zakresie występowania bakterii Ralstonia Solanacearum    
 
Bez uwag.
3 06.07.2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - Oddział w Pile Pobieranie próbek wody pod kątejm Ralstonia Solanacearum Bez uwag.
4 11.08.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile Ocena realizacji przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Sporządzono protokół kontroli sanitarnej. Zalecenia:
Przeprowadzić pomiary środowiska pracy w zakresie hałasu i drgań ogólnych na stanowisku pracownik kompostowni.
Sporządzić instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy przy czynnościach obsługi oczyszczalni. Termin wykonania: do 30.11.2015r.
Zalecenia wykonane w całości.
5 16.09.2015 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - Oddział w Pile Pobranie próbek wody na obecność Ralstonia Solanacearum Bez uwag.