GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Tryb działania Spółki

GWDA sp. z o.o. w Pile wykonuje swoją działalność w oparciu o:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2017.519 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2018.21 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz.U.2017.1289 z póz. zm.)
Ustawa a dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2017.1566 z póz. zm.)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U.2017.328 z póz. zm.)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2017.1405 z póz. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2017.1073 z póz. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2017.1332 z póz. zm.)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U.2017.1577 z póz. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (tekst jedn. Dz.U.2015.257)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (tekst jedn. Dz.U.2002.8.70)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (tekst jedn. Dz.U.2017.1701 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz.U.2016.1757 z późn. zm.)
Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (tekst jedn. M.P.2016.784)
Uchwała nr XXV21917 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Szydłowo.
Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. nadająca numer w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. (DSR-V-2.7034.793.2018)
Decyzja nr 2 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 grudnia 2003 r. zezwalająca na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków
Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. zezwalająca na wytwarzanie odpadów (DSR-VI.7243.22.2012) wraz z decyzją zmieniającą
Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2011r. zezwalająca na odzysk i unieszkodliwianie odpadów (DSR.VI.7661-23/10) wraz z decyzjami zmieniającymi
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2004r. zezwalająca na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych innych niż bytowe (SR.Pi-3.6811-27/04) wraz z decyzją zmieniającą
Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zezwalająca na pobór wód podziemnych (DSR-II-1.7322.178)
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009r. zezwalająca na wprowadzanie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby KOMPROL PG (HORnn-40740-9/09)
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2011r. zezwalająca na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego KOMPROL 30 (HORnn-8110-27/11)
Zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004r. na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego KOMPROL (HORnn-7076-4/04)
System Zarządzania Środowiskiem według normy PN-EN ISO 14001:2015 (certyfikowana)
System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w GWDA sp. z o.o. w Pile, obowiązujący od 01.09.2014 r.
Regulamin pracy GWDA sp. z o.o., obowiązujący od 01.06.2017 r.
Regulamin wynagradzania GWDA sp. z o.o., obowiązujący od dnia 01.01.2017 r.
Regulaminu Kompostowni Zakładu Przetwarzania Odpadów GWDA sp. z  o.o. w Pile, obowiązujący od 24.02.2016 r.