GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Przetargi

Data publikacji: 06.10.2021 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Przetarg w trybie nieograniczonym na: Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 1,04 MB)
- Załącznik nr 1 do SWZ - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 714 kB)
- Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy (DOCX, 34 kB)
- Załącznik nr 3 do SWZ - jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) (PDF, 91 kB)
- Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) (XML, 136 kB)
- Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 19 kB)
- Załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (PDF, 783 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik do umowy - karta pracy ładowarek (1) (DOCX, 22 kB)
- Załącznik do umowy - karta pracy ładowarek (2) (DOC, 80 kB)
- Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 26 kB)
- Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 22 kB)
- Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie dot. aktualności informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (DOCX, 21 kB)
- Załącznik nr 9 do SWZ - wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat (DOCX, 20 kB)
- Załącznik nr 10 do SWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 20 kB)
- Załącznik nr 11 do SWZ - wykaz sprzętu (DOCX, 20 kB)

 


 

Data publikacji: 10.08.2021 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Przetarg w trybie nieograniczonym na: Budowa na terenie kompostowni GWDA w Pile naziemnego zbiornika wody p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru ze stanowiskiem czerpania wody

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 979 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia zawarty w dokumentacji technicznej (do pobrania z chmury Dropbox)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 34 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 29 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (PDF, 819 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 6 - wykaz robót (DOCX, 20 kB)
- Załącznik nr 7 - wykaz osób (DOCX, 20 kB)
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 493.164,58 zł

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 584 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 824 kB)