GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Przetargi

Data publikacji: 15.07.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej 49,68 kWp na terenie Oczyszczalni ścieków GWDA w Pile

nr postępowania: GWDA/ZP/12/22/KB

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 981 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 817 kB)
- Dokumentacja techniczna (udostępniona w chmurze Dropbox)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 35 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 31 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 782 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 7 - wykaz robót (DOCX, 21 kB)
- Załącznik nr 8 - wykaz osób (DOCX, 20 kB)

- Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ (PDF, 247 kB)

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ (PDF, 575 kB)

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 281.757,93 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert (589 kB)

 


Data publikacji: 23.06.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Usługa polegająca na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk

nr postępowania: GWDA/ZP/11/22/AO

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 970 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 634 kB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 35 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 793 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 6 - wykaz urządzeń (DOCX, 20 kB)

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 451.656,00 zł brutto.

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 585 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 827 kB)

 


Data publikacji: 09.06.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Sukcesywna dostawa do 3.500 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparatach

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 805 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 634 kB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 34 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 769 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 322.875,00 zł brutto

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 583 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 823 kB)

 


Data publikacji: 01.06.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków, osadów ściekowych, kompostów, organicznych środków poprawiających właściwości gleby i innych odpadów dla GWDA sp. z o.o.

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 978 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy zakres zamówienia (PDF, 677 kB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 35 kB)
- Załącznik do formularza ofertowego - część 1 (XLSX, 15 kB)
- Załącznik do formularza ofertowego - część 2 (XLSX, 14 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 6a - projektowane postanowienia umowy - część 1 (PDF, 756 kB)
- Załącznik nr 6b - projektowane postanowienia umowy - część 2 (PDF, 756 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
- część I: 475.000,00 zł brutto,
- część II: 69.000,00 zł brutto.

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 586 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 814 kB)

 


Data publikacji: 20.05.2022 r.

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji:
Dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 922 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 1,13 MB)
- Dokumentacja techniczna (udostępniona w chmurze Dropbox)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 3 kB)
- Załącznik nr 3 - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 733 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 7 - wykaz dostaw (DOCX, 24 kB)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43 kB)

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 936.711,95 zł brutto

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 583 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 764 kB)

 


Data publikacji: 20.05.2022 r.

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych, sprasowanej słomy w ilości do 4.500 Mg. Zamówienie podzielone jest na 11 części.

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 205 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 350 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 703 kB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 37 kB)
- Załącznik nr 3 - jednolity europejski dokument zamówienia (PDF, 92 kB)
- Załącznik nr 3 - jednolity europejski dokument zamówienia (XML, 137 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 886 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 22 kB)
- Załącznik nr 7 - oświadczenie dot. aktualności informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (DOCX, 21 kB)

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część nr 1 – do 250 Mg – 78.840,00 zł brutto
Część nr 2 – do 250 Mg – 78.840,00 zł brutto
Część nr 3 – do 500 Mg – 157.680,00 zł brutto
Część nr 4 – do 500 Mg – 157.680,00  zł brutto
Część nr 5 – do 500 Mg – 157.680,00  zł brutto
Część nr 6 – do 500 Mg – 157.680,00  zł brutto
Część nr 7 –  do 250 Mg – 78.840,00 zł brutto
Część nr 8 –  do 250 Mg – 78.840,00 zł brutto
Część nr 9 – do 500 Mg – 157.680,00  zł brutto
Część nr 10 – do 500 Mg – 157.680,00  zł brutto
Część nr 11 – do 500 Mg – 157.680,00  zł brutto

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 587 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 853 kB)

 


Data publikacji: 13.04.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, w ilości 25 ton

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 797 kB)
- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 34 kB)
- Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 28 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 17 kB)
- Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 764 kB)

Odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (PDF, 529 kB)
Odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (2) (PDF, 507 kB)

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 599.010,00 zł brutto

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 588 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 826 kB)

 


Data publikacji: 30.03.2021 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków, osadów ściekowych, kompostów, organicznych środków poprawiających właściwości gleby i innych odpadów dla GWDA sp. z o.o.

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 963 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy zakres zamówienia (PDF, 631 MB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 34 kB)
- Załącznik do formularza ofertowego - część 1 (XLSX, 15 kB)
- Załącznik do formularza ofertowego - część 2 (XLSX, 14 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy - część 1 (PDF, 755 kB)
- Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy - część 2 (PDF, 756 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
- część I: 475.000,00 zł brutto
- część II: - 69.000,00 zł brutto

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 588 kB)

- Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 733 kB)

 Data publikacji: 21.03.2021 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 909 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1,9 MB)
- załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (do pobrania w chmurze Dropbox)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 34 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem parametrów wirówki (DOCX, 23 kB)
- Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 732 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 6 - wykaz dostaw (DOCX, 20 kB)

- Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (PDF, 545 kB)
- Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (2) (PDF, 539 kB)

Kwota przeznaczona na zamówienie: 936.711,95 zł brutto.

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 586 kB)

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 778 kB)