GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Tryb działania Spółki

GWDA sp. z o.o. w Pile wykonuje swoją działalność w oparciu o:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2020.1219 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2020.797 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz.U.2020.1439 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2020.310 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U.2020.2028)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2021.247)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2020.293 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2020.1333 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U.2020.1526 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz.U.2019.2019 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (tekst jedn. Dz.U.2015.257)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (tekst jedn. Dz.U.2002.8.70)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (tekst jedn. Dz.U.2018.472)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz.U.2016.1757)
Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (tekst jedn. M.P.2016.784)
Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXII/405/20 z dnia 28 września 2020 r., w sprawie „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”
Uchwała nr XVII/166/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Szydłowo.
Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. nadająca numer w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. (DSR-V-2.7034.793.2018)
Decyzja – Pozwolenie Zintegrowane (Kompostownia) Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.07.2015r. nr DSR-II-2.7222.12.2015 z decyzjami zmieniającymi
Decyzja nr 2 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 grudnia 2003 r. zezwalająca na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków (GP-7033/4265/2003)
Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. zezwalająca na wytwarzanie odpadów (DSR-VI.7243.22.2012) wraz z decyzją zmieniającą
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2004r. (Pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków o rzeki Gwdy) zezwalająca na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych  ścieków komunalnych innych niż bytowe (SR.Pi-3.6811-27/04) wraz z decyzją zmieniającą
Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zezwalająca na pobór wód podziemnych (DSR-II-1.7322.178.2017)
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009r. zezwalająca na wprowadzanie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby KOMPROL PG (HORnn-40740-9/09) decyzjami zmieniającymi
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2011r. zezwalająca na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego KOMPROL 30 (HORnn-8110-27/11) z decyzjami zmieniającymi
Zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004r. na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego KOMPROL (HORnn-7076-4/04) z decyzjami zmieniającymi
System Zarządzania Środowiskiem według normy PN-EN ISO 14001:2015 (certyfikowana)
System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w GWDA sp. z o.o. w Pile, obowiązujący od 01.09.2014r.
Regulamin pracy GWDA sp. z o.o., obowiązujący od 07.02.2018r.
Regulamin wynagradzania GWDA sp. z o.o., obowiązujący od dnia 30.09.2019r.
Regulaminu Kompostowni Zakładu Przetwarzania Odpadów GWDA sp. z  o.o. w Pile, obowiązujący od 06.03.2020r.