GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Działalność i usługi

Przedmiot działalności Spółki:
PKD 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie. 
PKD 01.2 Uprawa roślin wieloletnich. 
PKD 01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach. 
PKD 08.1 Wydobywanie kamienia piasku i gliny. 
PKD 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych. 
PKD 20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych. 
PKD 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu. 
PKD 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. 
PKD 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. 
PKD 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia. 
PKD 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. 
PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. 
PKD 35.2 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym. 
PKD 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną , gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 
PKD 36.0 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. 
PKD 37.0 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 
PKD 38.1 Zbieranie odpadów. 
PKD 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów. 
PKD 38.3 Odzysk surowców. 
PKD 39.0 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. 
PKD 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 
PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 
PKD 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej. 
PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę. 
PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. 
PKD 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 
PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. 
PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami. 
PKD 49.5 Transport rurociągowy. 
PKD 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów. 
PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport. 
PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 
PKD 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 
PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 
PKD 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie. 
PKD 73.1 Reklama. 
PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. 
PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych. 
PKD 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. 
PKD 94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych. 
PKD 96.0 Pozostała indywidualna działalność usługowa.
PKD 71.12.Z 
PKD 71.20.B
PKD 74.10.Z

Usługi:
oczyszczanie ścieków - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Szydłowo
przyjmowanie odpadów do unieszkodliwienia lub odzysku,
eksploatacja kanalizacji sanitarnej,
produkcja trawy, ziemi ogrodniczej, polepszacza glebowego i innych produktów kompostowych.

Ceny:
Taryfa cen za 1 m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłowo, eksploatowanych przez GWDA sp. z o.o. w Pile obowiązująca od dnia 26.06.2018 r. do 25.06.2021 r. wynosi:
-  na cele bytowe gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców: 10,29 zł/m³ + 8% VAT, tj. 11,11 zł/m³ brutto
(w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 26.06.2018 r. do 25.06.2019 r.)
-  na cele bytowe gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców: 10,52 zł/m³ + 8% VAT, tj. 11,36 zł/m³ brutto
(w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 26.06.2019 r. do 25.06.2020 r.)
-  na cele bytowe gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców: 10,78 zł/m³ + 8% VAT, tj. 11,64 zł/m³ brutto
(w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 26.06.2020 r. do 25.06.2021 r.)

Decyzja nr BD.RET.070.70.2018.WN Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgodszczy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłowo na okres 3 lat.