GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Majątek Spółki

Aktywa Spółki na 31.12.2022 r. wynoszą 41.054.626,53 PLN 

Rzeczowe aktywa trwałe: 28.646.484,24 PLN, w tym:
grunty własne: 6.845.657,61 PLN
budynki i lokale: 17.570.443,42 PLN
urządzenia techniczne i maszyny: 3.068.947,00 PLN
środki transportowe: 193.096,52 PLN
inne środki trwałe: 384.610,82 PLN
środki trwałe w budowie: 583.728,87 PLN

Dane sporządzone na dzień 31.12.2022 r., tj. po zatwierdzeniu rocznego Sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników.