GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Instrukcja obsługi BIP

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PODMIOTOWEJ STRONY BIP GWDA SP. Z O.O.

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

GWDA sp. z o.o. prowadzi podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, tj.:
•    ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.),
•    rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Nasza strona BIP spełnia ponadto wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526).

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest możliwy poprzez: 
•    bezpośrednie uruchomienie przez osobę zainteresowaną podmiotowej strony BIP GWDA sp. z o.o. posiadającej adres URL - https://bip.gwda.pl;
•    stronę internetową GWDA sp. z o.o. posiadającą adres http://gwda.pl/pl/home, na której umieszczony jest link zawierający logo BIP, umożliwiający bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP naszej Spółki;
•    stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

Na naszej stronie BIP umieszczony jest ponadto link do strony głównej BIP (w formie logo BIP) oraz link do strony głównej internetowego serwisu informacyjnego GWDA sp. z o.o. (w formie prostokątnego pola oznaczonego kolorem żółtym, zawierającego napis strona GWDA).

Informacje zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy przez całą dobę, bez przerwy. W przypadku awarii serwera brak dostępności strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego stronę nie będzie przekraczał 24 godzin.
Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwiają: 
•    nagłówek BIP, umiejscowiony w górnej części strony, w skład którego wchodzą: logo i firma naszej Spółki, dewiza naszej Spółki o treści PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO – WARTOŚCI oraz logo BIP umożliwiające, po jego naciśnięciu, uruchomienie głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
•    menu przedmiotowe, znajdujące się po lewej stronie ekranu, jest ono podzielone na kategorie tematyczne i umożliwia odnalezienie informacji publicznych;
•    pole prezentacji treści, znajdujące się w środkowej części ekranu, stanowi największą i najistotniejszą merytorycznie część BIP, gdyż służy do prezentacji treści (informacji publicznych) opublikowanych w naszym Biuletynie;
•    stopka BIP, umiejscowiona w dolnej części każdej z podstron naszego Biuletynu, umożliwiająca podgląd metadanych, takich jak: dane osoby odpowiadającej za treść, dane osoby udostępniającej / wprowadzającej zmiany, czas wytworzenia oraz czas udostępnienia informacji.

Do szybkiego wyszukania informacji służy pole wyszukiwania umieszczone w lewym górnym rogu strony, bezpośrednio nad menu przedmiotowym. W pole to należy wpisać kluczowe frazy / wyrażenia, a następnie wybrać opcję "szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających kryterium wyszukiwania.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, podajemy na naszej stronie BIP zakres i podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia.

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.
Powiększenie czcionki jest możliwe poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy „Ctrl” i „+”, natomiast jej zmniejszenie poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy „Ctrl” i „-”.